کارما و دارما

رسانه سلطان موزیک،بزرگترین رسانه در جهان