کارول سماحه شکرا

رسانه سلطان موزیک،بزرگترین رسانه در جهان