کاریزماتیک به انگلیسی

رسانه سلطان موزیک،بزرگترین رسانه در جهان