کاش بدونی خاطرت

رسانه سلطان موزیک،بزرگترین رسانه در جهان