کاش بدونی دل تنهام

رسانه سلطان موزیک،بزرگترین رسانه در جهان