کاش بدونی ماتمه دنیام

رسانه سلطان موزیک،بزرگترین رسانه در جهان