کاش بدونی ماتم دنیا اکورد

رسانه سلطان موزیک،بزرگترین رسانه در جهان