کاش بدونی ماتم دنیا بی تو فقط

رسانه سلطان موزیک،بزرگترین رسانه در جهان