کاش بدونی ماتم دنیا

رسانه سلطان موزیک،بزرگترین رسانه در جهان