کاش بدونی که خاطرت

رسانه سلطان موزیک،بزرگترین رسانه در جهان