کاش بهت نمیگفتم دوست دارم

رسانه سلطان موزیک،بزرگترین رسانه در جهان