کاش میشد اما نمیشه

رسانه سلطان موزیک،بزرگترین رسانه در جهان