کاش میشد زندگی تکرار داشت

رسانه سلطان موزیک،بزرگترین رسانه در جهان