کاش میشد ساعتو برگردونه ادم

رسانه سلطان موزیک،بزرگترین رسانه در جهان