کاش میشد سوگند

رسانه سلطان موزیک،بزرگترین رسانه در جهان